REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SŁUCHAWEK DO SILENT DISCO PARTY

§ 1.

Definicje oraz postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin ustanawia ogólne postanowienia dokonywania Rezerwacji w Wypożyczalni Słuchawek do Silent Disco Party umiejscowionej pod adresem elektronicznym www.silentdiscoparty.pl
 2. Regulamin został sporządzony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. Usługobiorca – każda osoba, która korzysta z usług Wypożyczalni Słuchawek do Silent Disco Party SDP za pośrednictwem strony internetowej www.silentdiscoparty.pl i zaznajamia się z jej zawartością, a w szczególności dokonuje Rezerwacji Sprzętu i zawiera Umowę,
  2. Wynajmujący – Mr Bomba Wojciech Bomba zarejestrowaną pod adresem ul. Żmigrodzka 22/4, Wrocław 51-120, NIP: 895-136-35-51 prowadzący Wypożyczalnię Słuchawek do Silent Disco Party SDP, dane kontaktowe: kontakt@silentdiscoparty.pl
  3. Umowa – umowa najmu Sprzętu zawierana na odległość pomiędzy Wynajmującym a Najemcą zawierana za pośrednictwem Wypożyczalni Słuchawek do Silent Disco Party SDP na oznaczony dzień lub oznaczony okres czasu,
  4. Strony – Wynajmujący i Najemca,
  5. Wypożyczalnia Słuchawek do Silent Disco Party SDP (zwana dalej „Wypożyczalnią”) – strona internetowa prowadzona przez Wynajmującego, znajdująca się pod adresem elektronicznym www.silentdiscoparty.pl pozwalająca na zawieranie Umów najmu Sprzętu na odległość,
  6. Najemca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która wynajmuje Sprzęt w Wypożyczalni,
  7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych z Wynajmującym (w tym zawierająca Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  8. Rezerwacja – oferta najmu Sprzętu złożona przez Najemcę, zgodnie z wyborem dokonywanym na stronie www.silentdiscoparty.pl przy użyciu Formularza Rezerwacji, wraz z określeniem sposobu Płatności oraz wybraniem opcji Dostawy Sprzętu albo Odbioru Fizycznego,
  9. Formularz Rezerwacji – elektroniczny formularz udostępniany przez Wynajmującego na stronach www.silentdiscoparty.pl za pomocą którego Najemca dokonuje Rezerwacji Sprzętu,
  10. Sprzęt – określona liczba sztuk słuchawek do Silent Disco Party wraz z niezbędnym osprzętem wynajmowanym przez Najemcę od Wynajmującego, którego szczegółowy opis i specyfikacja będą dostępne w pliku pdf udostępnianym na stronie www.silentdiscoparty.pl
  11. Czynsz – wyrażona w złotych polskich kwota należna Wynajmującemu z tytułu zawarcia Umowy z Najemcą znajdująca się na stronie www.silentdiscoparty.pl. Kwota Czynszu uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT) oraz koszty Dostawy Sprzętu i Zwrotu Sprzętu,
  12. Kaucja - kwota 500 zł złożona przez Najemcę Wynajmującemu, jako gwarancja dotrzymania zobowiązań przez Najemcę, z której Wynajmujący zaspokoi swoje roszczenia na wypadek niewywiązania się przez Najemcę z Umowy. Kaucja nie jest zaliczana na poczet Czynszu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Kaucja podlega zwrotowi po wywiązaniu się przez najemcę z Umowy.
  13. Płatność – czynności polegające na zapłacie przez Najemcę Czynszu należnego Wynajmującemu z tytułu wykonania Umowy oraz na wpłacie przez Najemcę Wynajmującemu Kaucji, w sposób określony w niniejszym Regulaminie
  14. Odbiór Fizyczny - osobisty odbiór zarezerwowanego Sprzętu przez Najemcę w miejscu wskazanym przez Wynajmującego na stronie www.silentdiscoparty.pl,
  15. Zwrot Fizyczny - osobisty zwrot Sprzętu przez Najemcę w miejscu wskazanym przez Wynajmującego na stronie www.silentdiscoparty.pl,
  16. Dostawa Sprzętu – dostawa Sprzętu przez Wynajmującego Najemcy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sposób szczegółowo opisany na stronie www.silentdiscoparty.pl,
  17. Zwrot Sprzętu - zwrot Sprzętu przez Najemcę Wynajmującemu w sposób opisany na stronie www.silentdiscoparty.pl,
  18. Cennik – aktualne na dzień zawarcia Umowy zestawienie cen stawek czynszowych za korzystanie ze Sprzętu znajdującego się w ofercie Wypożyczalni znajdujące się na stronie internetowej www.silentdiscoparty.pl

§ 2.

Świadczenie usług drogą elektroniczną. Zawarcie Umowy najmu

 1. Zawarcie Umowy najmu Sprzętu następuje na skutek przyjęcia przez Wynajmującego Rezerwacji złożonej przez Najemcę przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego strony internetowej www.silentdiscoparty.pl, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczone usługi obejmują:
  1. Przeglądanie stron, w tym dostęp do oferty przez każdego użytkownika sieci Internet Możliwość zadawania Wypożyczalni pytań poprzez udostępniony na stronach Wypożyczalni formularz kontaktowy.
  2. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt a) powyżej, świadczone są bez opłat.
 2. W celu właściwego korzystania ze strony internetowej Wypożyczalni, Najemca powinien posiadać komputer lub urządzenie mobilne z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari) oraz dostęp do sieci Internet.
 3. W celu dokonania Rezerwacji Sprzętu Najemca powinien posiadać adres elektroniczny (e-mail) oraz aktywny numer telefonu.
 4. Warunkiem dokonywania rezerwacji Sprzętu za pośrednictwem Wypożyczalni i zawierania Umów z Wynajmującym na odległość jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu dostępnego na stronach www.silentdiscoparty.pl

§ 3.

Rezerwacja za pośrednictwem Formularza

 1. Najemca dokonuje Rezerwacji Sprzętu wyłącznie poprzez stronę www.silentdiscoparty.pl korzystając z Formularza Rezerwacji.
 2. W celu dokonania Rezerwacji Sprzętu Najemca powinien dokonać wyboru określonej liczby sztuk Sprzętu (tj. słuchawek do Silent Disco Party wraz z niezbędnym osprzętem).
 3. Najemca w czasie wypełniania Formularza Rezerwacji podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu oraz dane wymienione w pkt 2 powyżej.
 4. Najemca w celu dokonania Rezerwacji wybiera właściwy przycisk na formularzu Rezerwacji wraz z informacją, że dokonanie Rezerwacji pociąga za sobą obowiązek Płatności. W ten sposób Najemca składa Wynajmującemu ofertę zawarcia Umowy najmu wybranego Sprzętu zgodnie z opisem, ilością oraz kwotą, a także zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Najemca zobowiązany jest przy zawarciu Umowy najmu do dokonania Płatności na poczet wykonania Umowy Najmu.
 6. W przypadku anulowania Rezerwacji przez Najemcę na 5 lub mniej dni przed terminem Odbioru Fizycznego lub Dostawy Sprzętu Wynajmujący uprawniony jest do zachowania otrzymanego  od Najemcy Czynszu, natomiast zobowiązany jest do zwrotu Kaucji.
 7. Umowa pomiędzy Wynajmującym a Najemcą zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Wynajmującego otrzymanej od Najemcy Rezerwacji. W przypadku gdy Najemcą jest Konsument, do Umowy pomiędzy Wynajmującym a Najemcą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W celu uniknięcia wątpliwości miejscem zawarcia umowy jest siedziba Wynajmującego.
 8. Wynajmujący potwierdza zawarcie Umowy najmu przesyłając na adres poczty elektronicznej Najemcy potwierdzenie Rezerwacji wraz z numerem Rezerwacji. Wiadomość taka zawiera informacje przeznaczone dla Konsumentów, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 9. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  1. W trakcie dokonywania Rezerwacji Sprzętu, Najemca ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych;
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Najemcy treści zawartej Umowy następuje przez przesłanie Najemcy na adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość.
 10. W przypadku niemożności realizacji Rezerwacji, z uwagi na brak zarezerwowanego Sprzętu lub zarezerwowanej ilości danego Sprzętu, Wynajmujący niezwłocznie poinformuje o tym Najemcę, a Najemca może zrezygnować z Rezerwacji w całości lub w części – według swojego wyboru. W takim wypadku, jeśli Najemca dokonał Płatności przed odebraniem zarezerwowanego Sprzętu Wynajmujący zwraca Najemcy całą uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od Umowy – kwotę uiszczoną za Sprzęt, z których Najemca rezygnuje.

§ 4. Sprzęt

 1. Zdjęcia zamieszczane na stronach Wypożyczalni służą prezentacji Sprzętu. Zdjęcia i opisy Sprzętu umieszczane obok poszczególnych Sprzętów pochodzą od Wynajmującego
 2. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Wypożyczalni podlegają ochronie prawnej.
 3. Sprzęt oferowany na stronach Wypożyczalni jest wolny od wad oraz został zgodnie z prawem wprowadzony do obrotu.

§ 5.

Płatności

 1. Warunkiem rezerwacji sprzętu w Wypożyczalni jest dokonanie Płatności. Najemca dokonuje Płatności za pośrednictwem systemu elektronicznej płatności Przelewy24 tradycyjnym przelewem.
 2. Płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24 dokonywana jest w trakcie dokonywania Rezerwacji. W celu dokonania Płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 Najemca zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 3. Najemca otrzyma e-mail z informacją o potwierdzeniu płatności z w/w systemu elektronicznej płatności.
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za sprawność i funkcjonalność systemu Przelewy24.

§ 6.

Obowiązki Wynajmującego i Najemcy

 1. Wynajmujący oświadcza iż zobowiązuje się do wynajęcia Najemcy Sprzętu w pełni przygotowanego do użytku, tj. sprawnego technicznie i nieuszkodzonego.
 2. Najemca podczas Odbioru Fizycznego lub Dostawy Sprzętu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym Sprzętu i niezwłocznego zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń Wynajmującemu.
 3. Najemca oświadcza iż będzie używał wynajętego Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz, iż będzie dbał o niego w granicach normalnego użytkowania oraz że dokona Zwrotu Sprzętu albo Zwrotu Fizycznego Wynajmującemu.
 4. W przypadku opóźnienia w Zwrocie Sprzętu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia Czynszu najmu Sprzętu dla każdej kolejnej doby zgodnie z Cennikiem. Jeśli opóźnienie w zwrocie przez Najemcę Sprzętu spowoduje, iż kolejny Najemca nie będzie mógł korzystać ze Sprzętu wcześniej zarezerwowanego, ze względu na jego brak, Najemca który dopuścił się opóźnienia w oddaniu Sprzętu będzie zobowiązany do naprawienia szkody Wynajmującemu i co najmniej uregulowania kwoty w wysokości Czynszu od Najemcy, który z powodu opónienia nie mógł zrealizować swojej Rezerwacji.
 5. Odbiór Fizyczny Sprzętu odbywa się na podstawie ustalenia tożsamości Najemcy w oparciu o okazanie przez Najemcę jednego z następujących dokumentów: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport. Dokumenty nigdy nie są pobierane do depozytu, a jedynie okazywane do wglądu.
 6. Najemca wynajmując Sprzęt od Wynajmującego, oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat jego eksploatacji i zobowiązuje się do należytej dbałości o Sprzęt oraz wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 7. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zgubienie wynajętego Sprzętu. Wysokość szkody ustalana jest w oparciu o wartość Sprzętu, wartość brakującego Sprzętu lub koszty naprawy. Należną Wynajmującemu kwotę z tytułu uszkodzenia Sprzętu Najemca zobowiązuje się uregulować wraz ze Zwrotem Sprzętu lub Zwrot Fizycznym. Kwota ta w pierwszej kolejności zostanie pobrana z Kaucji. Najemca nie może dokonywać we własnym zakresie żadnych napraw.
 8. Najemca ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji Sprzętu powstałe u osób trzecich, którym Najemca udostępnił Sprzęt.

§ 7.

Realizacja Rezerwacji

 1. Najemca może dokonywać Rezerwacji 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Wynajmujący realizuje Rezerwacje i dokonuje wydania Sprzętu na warunkach opisanych na stronie www.silentdiscoparty.pl
 2. Zobowiązania Najemcy wynikające z Umowy są wykonane z chwilą uiszczenia na rzecz Wynajmującego całej Płatności za zamówiony Sprzęt oraz Zwrotu Sprzętu lub Fizycznego Zwrotu .
 3. Świadczenie Wynajmującego wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą wydania Najemcy Sprzętu zgodnie z Rezerwacją oraz z chwilą zwrotu Kaucji po wywiązaniu się przez najemcę z Umowy.

§ 8.

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§ 9.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wynajmujący odpowiada wobec Najemcy za wady fizyczne i prawne wynajętego Sprzętu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Sprzętu, mogą być zgłaszane wyłącznie pocztą elektroniczną, na adres: kontakt@silentdiscoparty.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 4. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Wynajmującego w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wynajmujący powiadomi osobę składającą reklamację mailowo na podany w reklamacji adres e-mail.
 6. Najemca będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

§ 10.

RODO

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanego także RODO, Wynajmujący informuje że:
  1. Administratorem otrzymanych danych osobowych jest Wynajmujący;
  2. Otrzymane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu wykonania Umowy;
  3. Odbiorcami powierzonych danych osobowych mogą być:
 • osoby upoważnione – osoby świadczące usługi w ramach Wypożyczalni, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe;
 • podmioty przetwarzające – podmioty zewnętrzne, którym Wynajmujący zleca czynności wymagające przetwarzania danych (np. obsługa informatyczna, prawna, księgowa itd.);
 • inni odbiorcy danych – o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.
 1. Najemca posiada:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 11.

Postanowienia końcowe

 1. Najemca będący Konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów prowadzi Prezes UOKiK, dostępny pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Jednocześnie zwracamy uwagę, że do skorzystania z drogi pozasądowego załatwienia sprawy konieczna jest zgoda obu stron.
 4. Umowa jest zawierana w języku polskim.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 6. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.silentdiscoparty.pl
 8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Wynajmującego określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Wynajmującego, a także wedle własnego uznania w celu usprawnienia działania strony internetowej Wypożyczalni i obsługi Usługobiorców.
 9. Informacja o zmianie Regulaminu będzie widoczna na stronie internetowej Wypożyczalni.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2021 r.